എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

പോളികാർബണേറ്റ് കോറഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്

പോളികാർബണേറ്റ് റൂഫിംഗ് ഷീറ്റ് വൃത്തിയാക്കുക

സമയം: 2022-03-07 ഹിറ്റുകൾ: 192

Strong plastic sheds, greenhouses are used in the construction of tables and form other structures for walls, floors and roofs. These lightweight building materials can be cut to a certain size and screwed or nailed in place. They do not interfere with sound or vibration. A good construction must use an adhesive or glue to make a soundproof seal between individuals of പോളികാർബണേറ്റ് ഷീറ്റുകൾ to help make the wall or structure. Translucent, plastic walls allow light and warmth to reach horses, cattle and other livestock, while blurring the view from outside. Home decorations also find some pleasing use made of this type of plastic sheeting. Designer colors and textures are manufactured in a variety of BPA plastic and may be cut to fit any size. Plastic panels can be installed as a lightweight room divider, or inserted as an alternative to fragile glass cabinet doors. The uses are virtually limitless, and manufacturers and consumers alike are coming up with new ways to use polycarbonate sheets on an almost daily basis. Clear polycarbonate corrugated roof panels cover patios, decks, or hobby greenhouses for a radical paradigm shift in governance.

റൂഫ്

മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ്പൂ മുറി

അടുത്ത പോസ്റ്റ്ഒന്നുമില്ല

whatsapp